Angis Olomouc 24.9.2021

hotel Flora

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Lékaři získají 6 kreditů.

Lékárníci získají 12 bodů

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem 21498. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 225/2021. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem 103262, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.00

1. Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta / Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
2. Nutriční podpora šitá pacientovi na míru / MUDr. Lukáš Daniš

09.15 – 10.00 Přestávka – coffeebreak

3. Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán / Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
4. Systémová enzymoterapie (SET) a její možnosti léčebného využití v medicíně / MUDr. Aleš Kočár
5. Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu / MUDr. Stanislav Popela
6. Urogenitální infekce – kazuistiky / MUDr. Jiří Emmer

12.00 – 13.30 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.30 – 17.30

7. FUNKČNÍ POTÍŽE - prostor pro klinickou homeopatii / MUDr. Ilona Ludvíková
8. Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám / MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.
9. Imunita a přírodní látky / RNDr. Václav Větvička, Ph.D. - video

15.30 – 16.15 Přestávka – coffeebreak

10. Magnézium v ordinaci praktického lékaře / MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
11. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
12. Magnézium v ženském lékařství / MUDr. Oldřich Šottner
13. Řízená diskuse - Dr. Nováková & Dr. Šottner

17.30 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků. Věříme, že budete spokojeni

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán

Iont draselný (K+) je hlavní intracelulární kation. V přednášce používám namísto iontové formy K++ názvu prvku kalium , česky draslík. V těle je obsaženo asi 3 500 mmol draslíku , přitom z 98 % v intracelulárních tekutinách (ICT) a jen 2 % v extracelulárních tekutinách (ECT). Intracelulárně je draslík nezbytný ke tvorbě i rozpadu adenosintrifosfátu (ATP), čímž souvisí s energetikou – při anabolismu stoupá K+ v buňkách, při katabolismu je opouští …

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta

Post-covid syndrom je soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění Covid-19. Postcovidový syndrom se vyskytuje mezi dospělými všech věkových kategorii, často i u mladých a bezpříznakových. Příznaky tohoto syndromu se u pacientů drží často několik týdnů až měsíců. Mohou se vracet ve vlnách a příznaky se mohou měnit. Mezi nejčastější příznaky tohoto syndromu patří přetrvávající únava, nevýkonnost, dušnost, snížená fyzická zátěž, výpadky paměti, bolesti hlavy, nespavost, zmatenost, neschopnost se soustředit, svalová slabost, psychické obtíže, vypadávání vlasů, tromboembolické onemocnění, poruchy metabolismu… Postcovidový syndrom může pravděpodobně postihnout jakýkoliv orgánový systém v lidském těle. Pacienti, kteří měli těžší průběh onemocnění Covid-19, by měli být pravidelně sledováni svým praktickým lékařem, popř. ambulantním specialistou dle klinických obtíží.

MUDr. Lukáš Daniš

Nutriční podpora šitá pacientovi na míru

Vlivem zvýšené poptávky a rozrůstajícího se počtu výrobců na trhu přípravků nutriční podpory, je pro běžného pacienta velice těžké zorientovat se v nabídce. Každý nabízený přípravek má své specifikace stran složení, svou nezaměnitelnou chuť, konzistenci a daný objem. Díky této široké nabídce lze nalézt přípravek, který bude pacientovi chutnat, dodá mu potřebnou energii vitamíny a proteiny.

MUDr. Ilona Ludvíková

FUNKČNÍ POTÍŽE - prostor pro klinickou homeopatii

Pacienti se v posledním roce potýkají s nebývale dlouhým a náročným stresovým obdobím. Stres se zpočátku projevuje FUNKČNÍMI POTÍŽEMI- tedy, bohatým subjektivním spektrem symptomů a současně velmi chudým objektivním nálezem. Je zásadní v tomhle období podat pacientovi pomocnou ruku, tím jej ochránit před reálným dopadem stresu v nejslabších orgánových systémech. Vždy musíme počítat s naprosto individuálními limity každého člověka. Ideálním léčebným nástrojem je pro mou praxi klinická homeopatie. Z pečlivě provedené anamnézy a klinického vyšetření jsem schopna sestavit léčebný postup pacientovi na míru, a to s velmi přesnou predikcí dalšího vývoje. Homeopatický léčivý přípravek je pak pro pacientovo tělo srozumitelnou informací, která efektivně organizuje proces uzdravení Jedná se o užitečného pomocníka při funkčních psychosomatických potížích: jednak je k dispozici hned při prvním kontaktu praktika s pacientem a vykrývá dlouhou objednací dobu u specialistů. Současně tento postup motivuje pacienta k osobní zodpovědnosti za své zdraví a nasměruje ho ke kvalitnější epigenetické péči i do budoucna. Uvedu kazuistiku 49-letého pacienta s bolestí pravé dolní končetiny.

MUDr. Jiří Emmer

Urogenitální infekce – kazuistiky

Prezentace stonání pacientek s urogenitálními infekcemi a jejich interakce se zdravotní péčí.

MUDr. Bc. Stanislav Popela

Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu

Závažné úrazy dospělé i dětské populace zůstávají nadále přední příčinou úmrtí. V případě trvalých následků jsou důsledkem ekonomických a sociálních problémů pro jedince samotného, jeho blízké okolí a také pro společnost. Kontakt s pacientem se závažným traumatem je velmi pravděpodobný i v běžném životě a primárním kontaktu zdravotnické péče do příjezdu posádek ZZS. Zdravotník se dostává do přímého kontaktu s tímto pacientem a doba, po kterou tento kontakt trvá může mít rozhodující vliv na přežití, popř. eliminaci trvalých následků pacienta. Podstatné je především bezpečnost zachránce, rozhoduje o dalším postupu při ošetření. Cílem prezentace je seznámit posluchače s průběhem péče při úzkém kontaktu s pacientem, který utrpěl závažné trauma v období před příjezdem složek IZS a následném managementu v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.

Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám

Lidská mikrobiota je souborem mikroskopických organismů vyskytujících se na prakticky všech vnitřních a vnějších površích lidského těla. Největším rezervoárem mikrobioty je tlusté střevo, kde se nachází přibližně 38 triliónů mikroorganismů, což je o několik řádů vyšší číslo, než je počet vlastních lidských buněk. Dominantní a nejlépe prozkoumanou komponentou mikrobioty jsou střevní bakterie; do popředí vědeckého výzkumu se však v současné době dostávají i ostatní organismy jako například houby, viry, paraziti a Archea. Složení a funkce střevní mikrobioty jsou základními atributy lidské fyziologie. Narušení kompozice střevní mikrobioty se naopak podílí na vzniku celé řady chorob, a to zdaleka nejenom střevních. Cílem přednášky je přehledně popsat roli střevní mikrobioty ve zdraví a v kontextu vybraných chorob gastrointestinálního traktu.

RNDr. Václav Větvička, Ph.D.

Imunita a přírodní látky

MUDr. Aleš Kočár

Systémová enzymoterapie (SET) a její možnosti léčebného využití v medicíně

Metoda systémové enzymoterapie (SET) spočívá v p. o. podávání léků, které obsahují speciálně sestavenou kombinaci enzymů. Jejich pozitivní léčebný účinek je založen na podpoře a optimalizaci průběhu zánětlivé reakce, která je, velmi jednoduše řečeno, základním obranným, a tedy i hojivým mechanismem, téměř veškerých alterací tkání v lidském organismu. Jinými slovy – jedná se hlavně o využití antiflogistického, antiedematosního, sekundárně analgetického a pozitivně imunomodulačního účinku těchto látek včetně efektu vehikula a mírného účinku fibrinolytického. Systémovou ji nazýváme pro možnost terapeutického působení v podstatě kdekoliv v našem těle. Léky SET se většinou používají jako součást komplexní terapie. Nicméně, v některých případech, je možné použít tyto léčivé přípravky i jako monoterapii. SET je pro své výhodné farmakologické účinky zařazena do terapeutických algoritmů řešení v mnoha medicínských oborech. Ať už jsou to praktičtí lékaři, pediatři nebo lékaři různých specializací (např. všeobecná či plastická chirurgie, stomatologie, ortopedie, traumatologie, gynekologie, sportovní lékařství, rehabilitace, lázeňská medicína…). S rozvojem poznání imunologických aspektů zánětu a jeho jednotlivých fází, kde komplexně mluvíme o „procesu hojení“, doznávají představy lékařů o vyvolávajících příčinách zánětu a o jeho udržujících mechanismech značných změn. Jestliže tedy porovnáváme fyziologii a patofyziologii zánětlivé reakce na jedné straně a farmakologické účinky systémově aplikovaných enzymů na straně druhé, pak nemůžeme přehlédnout možnosti jejich pozitivního terapeutického spektra. Dobrou účinnost a vysokou míru bezpečnosti a tolerance léků SET také dokládají pozitivní závěry provedených klinických studií.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium) je jedním z nepostradatelných, životně důležitých minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný vlně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nevíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu. Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.