Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti Angis plus s.r.o. pro registraci a poskytování služeb při odborném vzdělávání na fyzických konferencích nebo na webové adrese www.angisonline.cz a www.angis.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Společnost Angis plus s.r.o., se sídlem ve Vyškově, Jiřího Wolkera 495/3 , PSČ 682 01, IČ: 26951223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47878 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem vzdělávacího portálu. Tento je provozován na webové adrese www.angisonline.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní “). Kontaktní údaje provozovatele jsou:
Adresa pro doručování: Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov Adresa elektronické pošty: info@angis.cz Telefonické spojení: 517 446 001 Bankovní spojení: ČSOB Vyškov 220089369/0300, měna účtu: CZK (dále jen „účet provozovatele“)

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu se zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech registrací (vytvoření uživatelských účtů a služeb s ním spojených) uskutečněných Uživatelem na webových stránkách Provozovatele.

2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě registrace uživatele, a v souvislosti s užíváním webové stránky Uživatelem, zejména možnost vzdělávat se prostřednictvím odborných konferencí a to fyzickou účastí na konferenci nebo online konferencí.

2.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Registraci lze provést v českém jazyce nebo slovenském jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

2.4. Uživatel uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících s konáním odborných konferencí a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Uživatel může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Uživatele na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). Tato stránka využívá cookies, pro vaše lepší procházení webové stránky.

3.2. Registrovaný uživatel po zaplacení registračního poplatku se může vzdělávat na online konferenci nebo se může zúčastnit fyzické konference. Dále je registrovanému uživateli umožněno vyplnit Závěrečný test, který může být jednou z podmínek akreditace a obdržení certifikátu.
V uživatelském účtu může uživatel aktualizovat své údaje, změnit heslo a má zde k dispozici Certifikáty získané při splnění podmínek pro obdržení certifikátu,

3.3 Při registraci na webové stránce anebo při přihlašování k účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích je Uživatel povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o Uživateli uvedené v uživatelském účtu anebo při přihlašování na jednotlivé vzdělávací akce podle čl. 3.2. jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím Uživateli může vzniknout.

3.5. Uživatel nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám.

3.6. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti při registraci nebo přihlašování na jednotlivé akce (včetně obchodních podmínek).

3.7. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu, a to písemně na adrese Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@angis.cz. Provozovatel zruší uživatelský účet do 10 pracovních dnů po doručení žádosti o zrušení.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Registrace a platební podmínky

4.1. Webové rozhraní www.angisonline.cz zobrazuje přehled jednotlivých online konferencí, a to včetně uvedení registračního poplatku jednotlivých akcí a podmínek potřebných pro získání certifikátu o absolvování on-line konference.

4.2. K registraci dojde vyplněním a odeslání registračního formuláře ze strany registrující se fyzické osoby a úhradou registračního poplatku. Registrační poplatek je možné uhradit online prostřednictvím platební brány, bankovním převodem nebo na fakturu, popřípadě voucherem.

4.3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné náklady Uživatele spojené s registrací a náklady banky, která mu vydala platební kartu, případně vede pro Uživatele bankovní účet.

4.4. Jednotlivé online konference jsou Uživateli zpřístupněny na webovém rozhraní. Pro sledování online konferencí a spuštění závěrečných testů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s internetovým připojením, s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox) a s povoleným JavaSkriptem.

4.5. Pořadatel neodpovídá za technické výpadky či jiné nedostatky internetového připojení a aplikace použité k přenosu konference ani technického vybavení účastníků či třetích osob.

4.6. Po zaplacení registračního poplatku, pokud je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, Provozovatel vystaví uživateli daňový doklad – fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Provozovatel má právo zrušit vzdělávací akci i v bezprostřední době před zahájením akce, především z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků a nebo pokud se podmínky pro uskutečnění fyzické nebo online konference změnily a akci není možné zrealizovat.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v programu konference, změnu přednášejícího, změnu místa konání nebo termínu konference, bez jakéhokoliv nároku na náhradu kompenzace za tuto změnu ze strany Uživatele. Registrovaný uživatel bude o zásadních změnách vyrozuměn e-mailovou zprávou uvedenou v uživatelském účtu. Provozovatel neodpovídá za to, že nebude možné uživatele prostřednictvím tohoto kontaktu včas o změnách vyrozumět. Uživatel má právo na vrácení registračního poplatku z důvodu změny termínu nebo místa konání konference. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu akce. Pokud Uživatel toto právo neuplatní v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se akce se změněnými podmínkami. V případě, že dojde ke změně termínu konference z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele v důsledku mimořádných okolností (např. náhlého onemocnění, havárie či úrazu lektora) nebo zásahem vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává registrace v platnosti na tento změněný termín a Uživatel nemá právo na vrácení registračního poplatku.

5.3. Dojde-li ze strany Provozovatele k úplnému zrušení akce, má uživatel právo na vrácení registračního poplatku. Registrační poplatek bude vrácen bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého byl uhrazen, nepožaduje-li účastník jinak.

5.4. Provozovatel neručí za správnost a úplnost rad a sdělení, které jsou součástí vzdělávacího obsahu konference. Za správnost rad a sdělení ručí lektoři jednotlivých přednášek. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo na věcech, které vzniknou účastníkům v souvislosti s konáním konference

5.5. Uživatel bere na vědomí, že obsah online konferencí představuje duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn užívat obsah konferencí výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného adrese www.angis.cz nebo www.angisonline.cz a za účelem běžného užití určeného provozovatelem. Obsah konferencí, či jakýchkoliv jejích součástí není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitele příslušných práv.

5.6. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní vzdělávacího portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní vzdělávacího portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů
– jméno a příjmení,
– datum narození,
– akademický titul,
– telefonní číslo,
– evidenční číslo u příslušné profesní organizace,
– e-mailová adresa,
– údaje o zaměstnavateli, adresa zaměstnavatele,
– údaje o přihlášení Uživatele

6.2 Správcem osobních údajů je Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, IČO: 26951223, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 47878 (dále jen „Angis plus“). Společnost využívá služeb externího pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterého se můžete kdykoliv obrátit buď písemně na adrese sídla naší společnosti nebo elektronicky na adrese poverenec@angis.cz.

6.3. Na společném jednání statutárních zástupců společností Angis s.r.o., Angis plus s.r.o. a Angis real s.r.o. byla za společného Správce ve smyslu čl. 26, Obecného nařízení zvolena společnost Angis plus s.r.o.

6.4 Osobní údaje Uživatelů zpracováváme v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu osobních údajů.

6.5. Osobní údaje Uživatelů zpracováváme prioritně pro účely registrace na našem vzdělávacím portále, na základě poskytnutého souhlasu Uživatele, který je součástí registračního procesu. Oprávněným zájmem společnosti Angis plus s.r.o. je informovat Uživatele o novinkách týkajících se možností vzdělávání a nabízet služby a produkty naší společnosti.
Souhlas může uživatel kdykoliv odvolat, a to i v jeho jednotlivých částech, buď telefonicky na lince 517446001, písemně e-mailem na info@angis.cz., nebo na adrese sídla naší společnosti.

6.6 Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatelů je oprávněn pověřit částí svých činností třetí osobu (Zadavatele), který vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.

7. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

7.1 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn na straně provozovatele nebo změn závazných právních předpisů

7.2 Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím informace na webových stránkách nebo zprávou zaslanou na registrovanou
e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu.

7.3. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky.

7.4. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.

Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.angisonline.cz

Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@angis.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021

Ve Vyškově dne 24. 2. 2021

Angis plus s.r.o.